heater  
     
 


Udskriv  
Tilbage til historie
 
VEDTÆGTER FOR SENIORKLUBBEN ALLER
 


§ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Foreningens navn og adresse er: Seniorklubben Aller, Havneholmen 33, 1561 København V.
Foreningen er stiftet den 27. januar 1995.

§ 2
Foreningens formål er at samle medarbejdere i Aller Media med danske datterselskaber, som er gået på efterløn eller pension, til selskabeligt samvær for derigennem at kunne bevare tilknytningen til kollegerne og Aller Medie.

§ 3
Optages kan alle ledende funktionærer, som har indtaget en betroet stilling i de i § 2
nævnte selskaber i mindst 10 år. Fællesklubbens medlemmer kan ikke optages.

§ 4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Formanden aflægger beretning fra april til april.

§ 5
Bestyrelsen består af 3 medlemmer: Formand, kasserer og sekretær, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Der vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen samt bilagskontrollant og suppleant for denne.
Formand og sekretær vælges i ulige årstal, de øvrige i lige årstal.

§5a
Bestyrelsen kan udvides efter behov, hvilket skal besluttes på generalforsamlingen.
Disse bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for en 2-årig periode.

§ 6
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og indbetales i april måned på foreningens konto.
Optagelsesgebyret er kr. 250,00.

§ 7
Den ordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via hjemmesiden.

§ 8
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. . Valg af dirigent.
  2. . Formandens beretning.
  3. . Kassererens fremlæggelse af det billagskontrollerede regnskab.
  4. . Indkomne forslag.  Forslag skal være formanden i hænde 1 uge før generalforsamlingen
  5. . Kontingentfastsættelse.
  6. . Valg til bestyrelsen.
  7. . Eventuelt.

 

§ 9
Generalforsamlingen er højeste myndighed. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal.                          
Lovændringer kræver 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 10
Regnskabet følger kalenderåret.
Ved klubbens opløsning tilfalder foreningens midler medlemmerne.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. oktober 2013.